Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

Algemene Voorwaarden

Eten bestellen bij Thuisbezorgd.nl doe je in 3 klikken en merchandise bestellen gaat net zo snel. Wij bieden gemak, betrouwbaarheid en innovatie. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor jou!  In deze Algemene Voorwaarden beschrijven we kort en duidelijk de regels, rechten en plichten die bij het bestellen van producten van Thuisbezorgd.nl komen kijken. Zodat je als ondernemer altijd weet waar je aan toe bent.

1 - Definities 

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:
Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;
Herroepingsrecht - de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de overeenkomst af te zien;
Jij / jou - de eigenaar van een bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee wij een overeenkomst aangaan dan wel aan wie wij een aanbieding doen;
Overeenkomst - een afgesproken bestelling van onze producten door jou via de webshop;
Onze producten - producten via de webshop aangeboden door ons;
Webshop - de omgeving waarop door Takeaway.com en derde partijen producten aan jou worden aangeboden;
Wij / ons - Takeaway.com European Operations B.V., in Nederland handelend onder Thuisbezorgd.nl.

2 - Identiteit 

Wij zijn Takeaway.com European Operations B.V., handelend onder de naam Thuisbezorgd.nl.
Ons adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam. Statutair zijn wij ook gevestigd in Amsterdam.
Onze webportal: www.thuisbezorgd.nl
En voor jou als restaurant eigenaar: restaurants.thuisbezorgd.nl (let op, géén www)

Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: 053-4805860  
Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur
Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur
Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur
Mailen mag ook: info@thuisbezorgd.nl

 Of volg ons op Social Media:
Facebook eten bestellenhttps://www.facebook.com/thuisbezorgd/
Twitter eten bestellen twitter.com/thuisbezorgd
Blog eten bestellen blog.thuisbezorgd.nl/

Voor officiële zaken:
KVK-nummer: 69769753
VAT-No: NL8580004756B01

3 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot de koop van onze producten via de webshop, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op onze website. Bekijk ze even voor je een bestelling plaatst, zo weet je altijd wat je van ons kan verwachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer wij aparte voorwaarden bieden bij een product gelden de Algemene Voorwaarden. Let op: deze voorwaarden gelden niet voor producten die door derde partijen aangeboden worden op onze webshop. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden voor het aankopen bij derde partijen.

4 - Aanbod
 Ieder aanbod van ons in de webshop is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor jou en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissingen of fout in het aanbod bindt ons niet.

5 - Overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Wij bevestigen je per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en vermelden daarbij alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling. Ook kun je in onze webshop onder “Mijn account” alle gegevens en de status van gemaakte orders bekijken. Ons uitgangspunt is dat we eerlijk en direct zaken doen. Binnen de wet hebben wij het recht om te informeren of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
We beloven altijd zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Bekijk voor meer informatie hierover ons Privacy Statement

6 - Prijs 
In onze webshop wordt bij ieder product de prijs duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien je voor je bestelling bezorgkosten moet betalen, geven we je dit duidelijk aan voordat je de bestelling bevestigt.

7 - Nakoming en extra garantie
e hebt recht op een goed en deugdelijk product. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de specificaties die er op de website bij vermeld staan. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven.
Let op: Buiten onze garantie vallen gebreken aan de artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop wij geen invloed kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door jou. Bovendien komt iedere vorm van garantie te vervallen als het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 8 - Niet tevreden over het artikel? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. Controleer daarvoor meteen na ontvangst of ons product geen gebreken vertoont en of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met dat wat we daarover afspraken. Wij hebben het recht te beoordelen of je recht hebt op een nieuw product of dat je het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. Heb je het product zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘nieuwstaat’ is, dan verlies je het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen. Zorg ook dat je ons product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons kunt retourneren en volg daarbij de instructies van de klantenservice op.

9 - Uitsluiting herroepingsrecht 
De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden: 

  • artikelen die als “outlet” artikel aangemerkt zijn in de webshop; 
  • gepersonaliseerde artikelen (tenzij het een fabricage fout betreft); 
  • verbruiksartikelen zoals servetten, tasjes en pizzadozen, waarvan de verpakking is geopend (tenzij het een fabricage fout betreft of je het verkeerde artikel ontvangen hebt); 
  • ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;
  • artikelen die door derde partijen aangeboden worden op onze webshop.

10 - Levering en uitvoering 
Wij gaan zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. Wij leveren op het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor je de bestelling plaatst. Bestellingen worden normaal gesproken binnen 2 werkdagen overgedragen aan de vervoerder. Gepersonaliseerde producten worden doorgaans binnen 5 werkdagen aan de vervoerder overgedragen. Bestellingen kunnen door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen. Mocht je van een bestelling na 10 werkdagen nog geen Track & Trace code ontvangen hebben, neem dan contact op met de Klantenservice. Zij kunnen uitzoeken wat de status van je bestelling is.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten dragen wij tot het moment dat het door jou, of iemand die namens je mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

11 - Betaling 
Betalingen voor merchandise worden, na goedkeuring door ons, opgenomen in de verzamelfactuur die je wekelijks van ons ontvangt. De kosten van je bestelling of koop worden in mindering gebracht op omzet uit online betalingen. Voor betalen op rekening gelden dezelfde voorwaarden als in onze Algemene Voorwaarden voor Restaurants.

12 - Klachtenregeling 
Toch niet tevreden met de geleverde producten of de afhandeling? Wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht krijg je van ons een oplossing aangeboden.

13 - Aansprakelijkheid
Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Directe schade bestaat alleen uit de redelijke kosten die je hebt gemaakt om:

  • de oorzaak en de omvang van de schade te bepalen,

  • te zorgen dat onze gebrekkige prestatie toch aan de overeenkomst beantwoord, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en

  • directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden te voorkomen of beperken.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde factuurbedrag in de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden (inclusief gemaakte verzendkosten).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden natuurlijk niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ons toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14 -  Ongeldige bepaling
Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

15 - Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en logo’s op restaurants.thuisbezorgd.nl liggen bij Takeaway.com en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van onze webshop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisbezorgd.nl.

 16 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen jou en Takeaway.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 april 2018.