Algemene Voorwaarden - Kopen bij derde partijen

Op de Marketplace van Thuisbezorgd.nl kun Je merchandise en producten kopen voor Jouw restaurant. In deze Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers beschrijven We de voorwaarden, rechten en plichten die bij het bestellen van Producten van Andere Verkopers via de Marketplace komen kijken.

1 - Definities

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers (of Algemene Voorwaarden) - deze algemene voorwaarden;

Andere Verkopers - een derde partij niet zijnde Wij die via Onze Marketplace Producten van aanbiedt;

Herroepingsrecht - de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de Overeenkomst af te zien;

Jij / Jou - de eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee Wij een overeenkomst aangaan dan wel aan wie Wij een aanbieding doen;

Overeenkomst - een bestelling van Producten van Andere Verkopers door Jou via de Marketplace;

Producten – producten en diensten die via de Marketplace worden aangeboden door Ons of Andere Verkopers;

Producten van Thuisbezorgd.nl - Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Ons;

Producten van Andere Verkopers - Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Andere Verkopers;

Marketplace - de omgeving waarop door Ons en Andere Verkopers Producten en Producten van Andere Verkopers aan Jou worden aangeboden;

Thuisbezorgd.nl / Wij / Ons - Takeaway.com European Operations B.V., in Nederland handelend onder Thuisbezorgd.nl [en in Belgie handelend onder de naam Takeaway.com]. Het Marketplace platform en alle bijbehorende handelsnamen en logo’s zijn eigendom van Takeaway.com Central Core B.V., een in Nederland ingeschreven vennootschap.

2 - Identiteit

Wij zijn Thuisbezorgd.nl.

Ons adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam. Statutair zijn Wij ook gevestigd in Amsterdam.

Marketplace webadres: www.shop.thuisbezorgd.nl

En voor Jou als restaurant eigenaar: restaurants.thuisbezorgd.nl (let op, géén www)

Voor vragen zijn We 7 dagen per week bereikbaar op: 053-4805860

Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur

Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur

Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur

Mailen mag ook: [email protected]

KvK-nummer: 69769753

BTW NR.: NL8580004756B01

3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van Producten van Andere Verkopers via de Marketplace, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door een bestelling te plaatsen bij een Andere Verkoper via Onze Marketplace accepteer Je deze Algemene Voorwaarden. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Marketplace. Indien jij nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd een bestelling plaatst, aanvaard Je daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bekijk ze daarom goed voordat Je een bestelling plaatst, zo weet Je altijd wat Je van Ons en Andere Verkopers kan verwachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer aparte voorwaarden worden aangeboden bij een Product van een Andere Verkoper, gelden deze Algemene Voorwaarden.

Let op: voor bestellingen bij Andere Verkopers kunnen naast deze Algemene Voorwaarden ook aanvullende algemene voorwaarden van Andere Verkopers van toepassing zijn. Deze kun Je hier vinden.

4 - Aanbod Andere Verkopers

Wij doen Ons best om bij elk aanbod de relevante informatie te vermelden die Je nodig hebt om een goed beeld te vormen van het Product. Daarnaast plaatsen We de voorwaarden van de op Onze Marketplace aanwezige Andere Verkopers duidelijk vindbaar op Onze Marketplace zodat het voor Jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod of Marketplace, bindt Ons niet.

Let op: Wij bieden de Marketplace alleen aan voor Jou als eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurant. Alle Producten worden enkel verkocht in kleine hoeveelheden en voor Jouw eigen gebruik als restaurant, en zijn expliciet niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, de verdere verhandeling of (door)verkoop.

Indien Wij vermoeden dat Je desondanks de Marketplace gebruikt voor andere doeleinden dan Jouw eigen gebruik hebben Wij de mogelijkheid om hiervoor een per direct opeisbare boete op te leggen ter hoogte van het prijsverschil waaronder het Product via de Marketplace wordt aangeboden, en de prijs waaronder het Product vervolgens door Jou wordt aangeboden en/of verhandeld. Onder het verder verhandelen of (door)verkopen van Producten wordt in ieder geval begrepen iedere verhandeling van via de Marketplace verkregen Producten tegen betaling. Boetes dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

5 - Overeenkomst

Thuisbezorgd.nl is uitdrukkelijk geen partij in de Overeenkomst tussen Jou en de Andere Verkoper die via de Marktplace tot stand komt. De Overeenkomst tussen Jou en de Andere Verkoper komt pas tot stand als de Andere Verkoper Je bestelling accepteert. Bij vragen en/of klachten over de door Jou bestelde Producten van Andere Verkopers, zul Je Je daarom rechtstreeks moeten wenden tot de betreffende Andere Verkoper. Je begrijpt en erkent dat Je in deze gevallen geen beroep kan doen op Ons en Wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de kwaliteit, levering en deugdelijkheid van Producten van Andere Verkopers en de uitvoering van de Overeenkomst.

Bij iedere bestelling ontvang Je van Ons een besteloverzicht per e-mail met daarin alle informatie en gegevens die Je nodig hebt bij Je bestelling. Let op: dit is geen bevestiging van Je bestelling, welke Je per e-mail ontvangt van de Andere Verkoper.

Wij en Andere Verkopers hebben het recht om te informeren en/of te onderzoeken of Je aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of Je Je aan deze Algemene Voorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden houdt. Mochten Wij of Andere Verkopers om wat voor reden dan ook vermoeden dat dit niet het geval is of zal zijn, dan hebben Wij en Andere Verkopers het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

Indien Je deze Algemene Voorwaarden of andere van toepassing zijnde voorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden voor Restaurants) schendt hebben Wij de mogelijkheid om Onze samenwerking met Jou per direct te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging. Wij houden Ons het recht voor om verdere gerechtelijke stappen te nemen om eventuele (aanvullende) schade te claimen wanneer deze niet gedekt wordt door de in rekening gebrachte boetes.

6 - Prijs en betaling

In Onze Marketplace worden bij Producten prijzen duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien Je voor Je bestelling bezorg- of handelingskosten moet betalen, geven We Je dit duidelijk aan voordat Je de bestelling bevestigt.

Bij het bestellen van Producten van Andere Verkopers ontvang Je van de Andere Verkoper een factuur. Takeaway.com Central Core B.V. werkt als eigenaar van het Marketplace platform met een third party payment service provider om online betalingen te faciliteren. Deze derde partij ontvangt hierbij Jouw online betaling, en Wij sturen deze vervolgens door naar de desbetreffende Andere Verkoper. Takeway.com Central Core B.V. noch Takeaway.com European Operations B.V. zijn partij in de facturatie van artikelen die bij Andere Verkopers besteld worden, en leveren slechts een besteloverzicht.

7 - Niet tevreden?

Let op: bij vragen en/of klachten over Producten van Andere Verkopers dien je rechtstreeks contact op te nemen met de Andere Verkoper waarbij Je deze artikelen besteld hebt. Je begrijpt en erkent dat Je in deze gevallen geen beroep kan doen op Ons en Wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de kwaliteit, levering en deugdelijkheid van Producten van Andere Verkopers en de uitvoering van de Overeenkomst.

8 Uitsluiting herroepingsrecht

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand is niet van toepassing op bestellingen via Onze Marketplace, omdat het geen consumentenkoop betreft. Wel kan de Andere Verkoper zelf andere voorwaarden hanteren waaronder dit mogelijk is. Hier hebben wij geen invloed op. Voor het terugsturen of retourneren van bestellingen bij Andere Verkopers vragen We Je daarom de betreffende Algemene Voorwaarden van de Andere Verkoper te bekijken.

Let op: Producten van Andere Verkopers kunnen nooit teruggestuurd worden naar Ons.

Ook als Je tijdig reclameert, schort dit Je betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten van Andere Verkopers.

9 - Levering en uitvoering

Wij gaan zorgvuldig om met het doorgeven van Je bestelling aan de Andere Verkoper die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Andere Verkoper levert op het adres dat Je aan Ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor Je een bestelling plaatst. Op Onze Marketplace geven We Je een indicatie van de levertijd van ieder Product, let op: dit is slechts een indicatie en Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de levertijd van Producten vanAndere Verkopers . De Andere Verkoper geeft bij bevestiging van Je bestelling via e-mail aan wanneer deze geleverd wordt. Houd Je e-mail dan ook goed in de gaten.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten van Andere Verkopers draagt de Andere Verkoper tot het moment dat het door Jou, of iemand die namens Je mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

10 - Klachtenregeling

Toch niet tevreden met de Producten van Andere Verkopers of de afhandeling van Je bestelling? Neem dan contact op met de Andere Verkoper waarbij Je het Product besteld hebt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afhandeling en levering van Producten van Andere Verkopers en kunnen Je hier niet verder mee helpen. Je kunt op Onze Marketplace vinden hoe Je contact op kan nemen met de Andere Verkoperr waar Je de Producten hebt besteld. Kijk hier voor een overzicht van alle Andere Verkopers die Producten op Onze Marketplace aanbieden.

11 - Aansprakelijkheid

Thuisbezorgd.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en verwijst voor eventuele aansprakelijkheid van de Andere Verkoper naar diens voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Wij zijn uitgegaan van door of namens Jou of Andere Verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons of Onze leidinggevende ondergeschikten.

Jij vrijwaart Ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ons toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

12 - Ongeldige bepaling

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

13 - Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, productbeschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Marketplace platform liggen bij Takeaway.com Central Core B.V. of haar licentiegevers. Ieder gebruik van de Marketplace of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van de inhoud anders dan voor Je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ons.

14 – Privacy

We gaan zorgvuldig met Je gegevens om. Bekijk voor meer informatie hierover Ons Privacy Statement. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door de Andere Verkoper geven wij Je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer door aan de Andere Verkoper waar Je een bestelling hebt geplaatst. De Andere Verkoper mag Je gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en, indien van toepassing, ter evaluatie van de Overeenkomst.

15 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Jou en Andere Verkopers die via de Marketplace Producten aanbieden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 15 juni 2020.